Privacyverklaring ASvG

Via onze website en onze diensten worden persoonsgegevens verwerkt.
Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving AVG stelt.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft ASvGschoonmaakdiensten van mij?

Om onze diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 •  NAW-gegevens
 •  e-mailadres
 •  (mobiel) telefoonnummer
Waarom heeft ASvGschoonmaakdiensten mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.
Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren.
De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is voorbeeld voor de belastingdienst  

Formulieren

De website bevat een contactformulier die u kunt gebruiken om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.
De gegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte Cv’s /via derden partijen/email.
Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de baan niet heeft gekregen.
Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrijkomen, zal deze termijn een jaar zijn.  

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.  

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.
Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen

 • hosting partijen;(mail, agenda, contacten) en website hosting;
 • software leveranciers;
 • boekhouder kijkt mee in ons administratie;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

De website van ASvGschoonmaakdiensten maakt gebruik van Google Analytics.
Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.
Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt en hoe vaak de website bezocht wordt.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zorgt ASvGschoonmaakdiensten dat mijn gegevens beschermd zijn?  

ASvGschoonmaakdiensten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:
ASvGschoonmaakdiensten.
– zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
– personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
– toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
– personeel wordt getraind rondom privacy;
– strikt wachtwoordbeleid;
– gegevens worden nooit verkocht aan derden;
Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.  

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.  

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van ASvGschoonmaakdiensten, terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten? U heeft de volgende privacy rechten:

 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd). Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.
Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?
Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik ASvGschoonmaakdiensten bereiken?

Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.  

ASvGschoonmaakdiensten

Nijenheim 1187
3704AE Zeist

info@asvgschoonmaakdiensten.nl

Telefoon 06-27 475 306